4. Irokez /13. Rajd Dolnego Sanu

Komunikat techniczny

 

Termin zawodów :20-22 marca 2020 r.

Centrum zawodów,zakwaterowanie, baza:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Niwiskach
Niwiska 465
36-147 Niwiska
Jak dojechać: 6JHP+3Q Niwiska


Informacje o terenie:Zawody będą rozgrywane w prostokącie wyznaczonym przez miejscowości: Mielec, Dębica, Kolbuszowa, Czarna Sędziszowska. Jest to obszar Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Teren urozmaicony, sporo wydm, mokradeł; dużo lasów, bunkry, dawne obiekty militarne. Dużą cześć terenu zawodów stanowi dawny poligon z II WŚ.


Organizator: 
Hufiec ZHP Mielec
Małopolski Związek Biegu Na Orientację
Mariusz Maryniak - Compass Team
Hubert Puka, ul. KEN 6/19, 37-450 Stalowa Wola

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć osoby lub zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Każdy z zawodników będzie ubezpieczony NNW przez organizatora.

Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowyCzym jest Rogaining -wytrzymałościowy sport zespołowy łączący bieg lub marsz z orientacją w terenie. Podczas zawodów zawodnicy planują swoją trasę, a następnie starają się w wyznaczonym limicie czasu odwiedzić jak najwięcej punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie i oznaczonych na mapie.
Rogaining ma również charakter turystyczny - część zespołów rekreacyjnie pokonuje zaplanowaną przez siebie trasę.

Podstawowe zasady: Indywidualni zawodnicy lub zespoły liczące od 2 do 5 zawodników mają za zadanie potwierdzić jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zaliczenie trudnego punktu kontrolnego warte jest więcej niż łatwego, dlatego zespoły mogą przyjmować różne strategie (przykładowo, zespół o świetnej kondycji, a słabiej radzący sobie z mapą, będzie próbował potwierdzić wiele punktów mniejszej wartości). Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo lub rowerem (w zależności od wybranej kategorii), używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS).

Trasy:
Wszystkie trasy są w formule rogainingu. W terenie będzie około 60 punktów kontrolnych, dlatego też dystans pokonany przez zawodników zależy od ich dyspozycji i pomysłowości. W linii łączącej wszystkie punkty w optymalnym wariancie będzie to około 200 km.

  • TP4- trasa piesza w formule 4 godzinnego rogainingu, start indywidualny lub w zespołach.
  • TP8 - trasa piesza w formule 8 godzinnego rogainingu, start indywidualny,pucharowa PMnO
  • TP24 - 24 godzinna, 4 edycja Mistrzostw Polski w Rogainingu, start w zespołach 2-6 osobowych.
  • TR12 - trasa rowerowa w formule 12 godzinnego rogainingu, start indywidualny,pucharowa PPM
  • TR6 - trasa rowerowa w formule 6 godzinnego rogainingu, start indywidualny
  • AR14 = TP8+TR6 - trasa mieszana, trasa piesza 8 godzinna, nocna oraz trasa rowerowa 6 godzinna , w formule rogainingu, start indywidualny

Kategorie:

TP24 MM oraz KK/KM, w każdej zespoły 2 – 5 osób
Pozostałe: K oraz M

Opisy punktów kontrolnych: Opisy punktów kontrolnych będą umieszczone na mapie zawodów.

Mapa: Skala 1:50 000, poziomice co 10 m, format A3 - 2 mapy , wykonana przez Wydawnictwo COMPASS. Mapa zabezpieczona przed wilgocią workiem foliowym.
Niektóre fragmenty trasy mogą być na mapie sportowej do bno w skali 1:10 000


Punkty kontrolne: Każdy punkt kontrolny będzie wyposażony w biało-pomarańczowy lampion - BnO (forma przestrzenna), perforator i kartkę z opisem kodu punktu kontrolnego.  W przypadku jednoznacznej obecności na PK (lampion, kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontynuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.
Każdy zawodnik (zespół) w celu potwierdzenia obecności na punkcie musi przybić perforatorem odpowiednie miejsce na karcie startowej. Wymogiem jest żeby wszyscy członkowie zespołu (TP24) byli obecni na punkcie kontrolnym podczas jego potwierdzania. W przypadku niestosowania tego wymogu zespół zostanie zdyskwalifikowany.

W terenie będzie około 60 punktów kontrolnych.

Każdy punkt kontrolny posiada swoją wagę punktową. Waga PK zależeć będzie od odległości PK od bazy zawodów oraz jego trudności.

Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się od cyfry 1 (1A,1B,1C,1D,1E,1F,...) mają wartość 10 punktów wagowych,
od cyfry 2 (2A,2B,2C,2D,...,2Z) – 20 punktów, itd.
Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się 9 (9A,9B,9C,9D,...) mają wartość punktową 90.

Limit czasowy
Limit czasowy wynosi odpowiednio 4 godziny dla trasy TP4, 6 godzin dla trasy TR6, 8 godzin dla trasy TP8, 12 godzin dla trasy TR12, 24 godziny dla trasy TP24. Konsekwencją przekroczenia limitu czasowego są punkty karne.

Limit spóźnień wynosi 30 minut. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik/zespół traci 10 punktów wagowych. W przypadku przekroczenia limitu o 30 lub więcej minut, zawodnik lub drużyna nie będzie klasyfikowana.


Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocy nawigacyjnych (np. GPS, aplikacje na telefon, zegarek z GPS służący do pomiaru odległości lub wysokości). W przypadku wątpliwości czy urządzenie było użyte, sprawę rozstrzyga sędzia główny. Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.

Fair play
Zawodnicy / zespoły pokonują trasę samodzielnie. Dopuszczalne jest wspólne pokonywanie trasy pod warunkiem zgody obu zespołów.

Zasady klasyfikacji:

Wygrywa zawodnik z potwierdzoną największą liczbą punktów wagowych pomniejszonych o ewentualne punkty karne. W przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwu lub więcej uczestników zwycięża zawodnik wcześniej przybywający na metę.

Trasa AR14 , sposób przeprowadzenia zawodów

Wydanie map na 30 minut przed startem. Początek etapu pieszego o północy z piątku na sobotę, razem z trasą TP24. Uczestnicy mają 8 godzin na zaliczenie możliwie największej ilości punktów kontrolnych. Na tym etapie nie będzie obowiązywał żaden limit spóźnień. Oznacza to, że na etapie pieszym można spędzić więcej czasu. O ósmej rano nastąpi start etapu rowerowego. W tej części rajdu nie będzie wolno zdobywać punktów zaliczonych wcześniej, podczas etapu pieszego. Limit czasu podstawowego – godzina 14.00. Limit spóźnień – 30 minut. Osoby które zjawią się na mecie w limicie spóźnień będą sklasyfikowane, otrzymają jednak karę punktową. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik traci 10 punktów wagowych. Zawodnicy którzy pojawią się na mecie po 14.30 nie będą klasyfikowani.


Obowiązkowe wyposażenie uczestników 

TP24, TR12 -  każdy uczestnik: latarka, folia NRC, kompas, telefon komórkowy. Dodatkowo apteczka jedna na zespół (minimum: tabletki przeciwbólowe, bandaż, plastry).
To samo wyposażenie na pozostałych trasach jest wyposażeniem zalecanym.


Na trasie rowerowej wyposażenie roweru powinno być zgodne z przepisami ruchu drogowego , obowiązkowo kask sztywny oraz oświetlenie roweru.

Inne ważne przepisy:

Podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map jest surowo zabronione.
Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.
Zespół musi pokonywać całą trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
Zawodnikowi (drużynie) nie może podczas zawodów pomagać ani towarzyszyć żadna osoba postronna.
Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie ukończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć jedynie w towarzystwie osób mających ukończone 18 lat . Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpiecza wszystkich zawodników (zgłoszonych do 15 marca) ubezpieczeniem NNW.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania zawodów.
Zgłoszenie po 12.03.2020 nie gwarantuje pełnych świadczeń.


Wpisowe: 

Dzieci do lat 12 - 20 zł, bez względu na trasę.

płatne za osobę
do 20 lutego do 10 marca
od 11 marca i w biurze 20-21 marzec
TP4 40 45 55
TP8 60 65 80
TP24 70 80 90
TR6 40 45 55
TR12 60 65 80
AR14 70 80 90

Impreza zorganizowana będzie wg zasad non profit, ze składek uczestników. Oznacza to, że nie będą one przychodem dla organizatora imprezy, posłużą jedynie do sfinansowania imprezy.

Dane do przelewu:
Hubert Puka
Ul. KEN 6/19
37-450 Stalowa Wola
Sanbank 11 9430 0006 0032 1769 3000 0001
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) + trasa
Zapisując się na imprezę uczestnik wyraża zgode na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na liście startowej, w wynikach oraz w mediach zajmujących się imprezą.

Zwrot wpisowego przy rezygnacji z udziału:

- zgłoszenie rezygnacji do 20.02 zwrot pełnej kwoty,
- zgłoszenie rezygnacji do 10.03. zwrot pomniejszony o 15 zł,
- zgłoszenie rezygnacji 11.03. i później – wpisowe nie będzie zwracane.

 

Wpisowe:

płatne za osobę
do 20 lutego do 10 marca
od 11 marca i w biurze 20-21 marzec
TP4 40 45 55
TP8 60 65 80
TP24 70 80 90
TR6 40 45 55
TR12 60 65 80
AR14 70 80 90Świadczenia:
- mapa i opis trasy
- ciepły posiłek na mecie
- pamiątkowy gadżet
- statuetki dla najlepszych 3 zespołów w każdej kategorii, dyplomy dla pozostałych uczestników
- 2 noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór + karimata)
- ubezpieczenie NNW (dla zgłoszonych do 15 marca)


Klauzula informacyjna
W stosunkach prawnych między uczestnikami zawodów Irokez / Rajd Dolnego Sanu 2020 i Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:
„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
– organizator pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu zawodów Irokez / rajd Dolnego Sanu 2020, zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych
– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

Ramowy program zawodów:

Piątek 20.03.2020
17.00 otwarcie bazy
Sobota 21.03.2020
00.00 start TP24 i AR14
08.00 start TR12
09.00 start TP8
10.00 start TR6
11.00 start TP4
14.00 zamknięcie mety AR14
15.00 zamknięcie mety TP4
16.00 zamknięcie mety TR6
17.00 zamknięcie mety TP8
20.00 zamknięcie mety TR12
24.00 zamknięcie mety TP24
Niedziela 22.03.2020
08.00 dekoracja TP24
09.00 wykwaterowanie

Zapraszamy
Zespół organizacyjny: Hubert Puka, Mariusz Maryniak, Bartłomiej Maryniak

 

 

Sponsorzy

 

Partnerzy

Polecamy